BredaMeeting

WIJKRAAD BREDA NOORD OBN
  • Man
  • breda
  • Nederland
Delen

Ontvangen cadeaus

Cadeau

WIJKRAAD BREDA NOORD OBN heeft nog geen cadeaus ontvangen

Een cadeau geven

 

De pagina van WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Profielgegevens

Bedrijfsnaam
obn
Website
www.obnbreda.nl

Jaarverslag 2012

WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Secretariaat: Jan Darkennistraat 457 4827PG Breda.
Geopend: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur

E-mailadres: INFO@OBNBREDA.NL of wijkraadbredanoord@gmail.com
Website: www.obnbreda.nl
Bankrelatie: ABN-AMRO nr. 52.02.70.525 Inschrijving KvK: V40282808


Jaarverslag 2012

1. Inleiding
Het afgelopen jaar was voor de wijkraad een moeilijk jaar dat vooral in het teken stond van afscheid nemen. Afscheid nemen van voorzieningen in de wijk, zoals buurthuizen, afscheid nemen van onze oude locatie aan de Cornelis Joosstraat, afscheid nemen van diverse projecten, zoals Hart voor je Buurt, afscheid nemen van de wijze waarop wij jarenlang werden gesubsidieerd, afscheid nemen van de wijze waarop wij als vereniging hebben gefunctioneerd en afscheid nemen van mensen die ons dierbaar waren.
Aan de andere kant stonden ook nieuwe meer positieve ontwikkelingen, zoals de voorbereidingen voor een buurtonderneming, een nieuwe locatie voor OBN, een nieuwe werkwijze en nieuwe mensen.

2. Bestuur
Het bestuur kent in 2012 de volgende samenstelling:
Dhr. Mr. L.W.H. van den Berg : voorzitter
Dhr. A.J.J.A. Marijnissen : secretaris
Mw. A. Colen : penningmeester
Dhr. S.G.J. de Jong : vice-voorzitter
Mw. J.W.T. Ceelie : lid (communicatie)
Dhr. M. van Rijsbergen : lid (webmaster)

Het bestuur werd in 2012 geadviseerd en ondersteund door de heer J. van den Doel.


3. Overlijden de heer J. van den Doel

Op 5 december 2012 vernam het bestuur van de Wijkraad Breda Noord het tragische bericht dat, na een kortstondig ziekbed, Jilles van den Doel op 92 jarige leeftijd was overleden. Jilles was een markante Bredanaar die met hart en ziel streed voor Breda-Noord en zijn bewoners. Vele tientallen jaren was hij als voorzitter of lid verbonden aan menige projectgroep of commissie. Als voorzitter van de werkgroep Buurtbudgetten heeft hij daarbij menig bewonersinitiatief mogelijk gemaakt. Met zijn jarenlange ervaring en zijn grote mate van rechtschapenheid, was hij bovendien binnen de wijkraad steun en toeverlaat voor de overige bestuursleden.
Onvermoeibaar en onverwoestbaar leek Jilles vooral wanneer hij zich kon inzetten voor zijn medemens; zijn hoge leeftijd vormde voor hem daarbij geen enkel beletsel om tot het laatst toe actief te zijn. Zo nam hij op 91-jarige leeftijd nog het tijdelijk het voorzitterschap op zich van de belangenvereniging Geeren-Zuid laagbouw. Ondenkbaar was het dat er ooit een moment zou komen dat Jilles er niet meer zou zijn; nu dat moment is gekomen, is voor de wijkraad een niet in te vullen leegte achter gebleven. Met Jilles is een dienstbaar en integer mens heengegaan die veel heeft betekend voor onze wijk.

4. Sluiting Buurthuizen.
In 2012 werden de gevolgen zichtbaar en merkbaar van het besluit van het College van B & W om een aantal buurthuizen te sluiten. Eerst werd het buurthuis Doornbos gesloten en vervolgens ook het Buurthuis Geeren Zuid. Vooralsnog konden de buurthuizen in de Biesdonk en de Geeren Noord doorgaan, zij het dat de subsidiëring werd afgebouwd. Dit gold ook voor het gemeenschapshuis De Wegwijzer. De wijkraad heeft met verschillende besturen, gebruikers en bewonersverenigingen overleg gevoerd over deze situatie. Uitgangspunt daarbij was dat niet getracht werd om niet-rendabele buurthuizen open te houden, maar aan de hand van een eerlijke toetsing te bezien welke buurthuizen konden doorgaan. Voor de wijkraad was met name het doelgericht “schuiven” met de criteria, waarbij op voorhand naar een bepaalde uitkomst werd toegewerkt, niet verteerbaar. Door deze werkwijze heeft het vertrouwen in de integriteit van het stadsbestuur schade opgelopen. Verschillende acties, waaronder het inspreken bij de gemeenteraad bleken vruchteloos. Vervolgens heeft de wijkraad zich sterk gemaakt voor de herhuisvesting van alle gebruikers. Eerst toen bekend werd dat alle gebruikers onderdak hadden, kon de wijkraad zich richten op de eigen herhuisvesting.

5. Verhuis wijkraad
Ook de wijkraad werd door de sluiting van het buurthuis Geeren Zuid gedwongen om te zien naar een nieuwe locatie. Voorafgaand hieraan is eerst binnen de wijkraad discussie gevoerd over de noodzaak van een nieuwe huisvesting, mede in het licht van de sterk gekorte subsidie. Uiteindelijk is besloten om toch te kiezen voor een nieuwe locatie, zij het dat deze aanzienlijk kleiner en goedkoper diende te zijn.
Het proces van herhuisvesting verliep niet soepel aangezien voor de wijkraad voorop stond de herhuisvesting van de andere gebruikers. Uiteindelijk bleef de wijkraad als één van de laatsten over. Hierbij dreigde de wijkraad zelfs niet meer in aanmerking te komen voor een nieuwe huisvesting. Dit heeft geresulteerd in een brandbrief naar de wethouder en overleg tussen gemeente en Singelveste. Dit heeft geleid tot overleg tussen Singelveste en de wijkraad, waarbij de wijkraad de locatie van De Pijler in de Jan Darkennisstraat is aangeboden. Gelet op de centrale ligging van deze locatie is de wijkraad hiermee akkoord gegaan en is een gebruiksovereenkomst gesloten met Singelveste. Vervolgens kon de verhuis beginnen. Dankzij de inzet van verschillende bestuursleden waaronder de heer De Jong, de heer Marijnissen en de heer Van den Doel is deze verhuis voorspoedig verlopen.
Wel zij opgemerkt dat deze verhuizing veel tijd en energie heeft gekost, hetgeen zijn weerslag heeft gevonden in de overige activiteiten van de wijkraad.

6. Wijktafel
In 2011 is besloten om in maart 2012 een wijktafel te organiseren als wijkraad. Thema’s hierbij waren veiligheid en kansen voor jongeren. Besloten is tevens om de wijktafel te beperken tot de wijken Geeren Zuid en Geeren Noord. Bij het organiseren van deze wijktafel werd dankbaar gebruik gemaakt van verschillende professionals en organisaties, zoals de stadsmarinier, een gemeenteraadslid van de PvdA, verschillende mensen van Surplus Welzijn, de woonconsulenten van Singelveste en WonenBreburg, de politie en de Grote Broers.
De thema’s werden vorm gegeven door een presentatie over Buurtpreventie en een discussiebijeenkomst tussen jongeren en professionals over de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. De avond werd ingeleid door een rapgroep van jongeren uit de wijk. De opkomst die avond was zeer groot, met name onder jongeren. Voor het eerst was het mogelijk gebleken om zowel jongeren als ouderen samen te brengen! Bij de ouderen was met name belangstelling voor de buurtpreventie. Dit heeft er in geresulteerd dat in de Geeren Zuid buurtpreventieteams zijn opgericht. De jongeren waren meer geïnteresseerd in de discussie over hun toekomst. Opvallend was dat zij hier zeer serieus mee bezig waren en terecht wezen op de moeilijkheid voor het vinden van stageplaatsen bij bedrijven. Wel waren er stageplaatsen in de “zachte sector”; de behoefte bestaat echter aan stageplaatsen bij bedrijven en er was de vraag hoe wij bedrijven “de wijk in kunnen krijgen”.
De wijkraad heeft getracht om daar een vervolg aan te geven, hetgeen niet gelukt is omdat medewerking van professionals ontbrak. Reden hiervoor was dat dit geen prioriteit had. De conclusie van de wijkraad is dan ook dat sprake is van een gemiste kans. De vraag rijst of de inzet van professionals wel gericht is op de behoefte van bewoners.

Stopzetten Hart voor je buurt en de wijkdeals.
Door het college is besloten om in 2012 “Hart voor je buurt” te vervangen door de “wijkdeals”. Enerzijds was daarbij sprake van een bezuiniging, anderzijds wilde het college bewoners meer verantwoordelijkheid laten dragen voor hun eigen omgeving. Door de wijkraad werd op voorhand reeds gewezen op de beperkte mogelijkheden die bewoners hebben in aandachtswijken. Hiervoor zouden sociale makelaars worden ingezet om de bewoners hierbij behulpzaam te zijn. Deze toezegging is niet nagekomen. In de Hoge Vucht zijn dan ook verhoudingsgewijs weinig wijkdeals gesloten. Conclusie: een goed lopend project is ter ziele en in ruil daarvoor is een lege huls gekomen.

Buurtonderneming
In maart 2012 werd door een gemeenteraadslid van het CDA het plan geopperd voor een buurtonderneming. Dit initiatief is door de professionals opgepakt. De gedachte daarbij is dat bewoners zelf aan het roer komen te staan bij activiteiten in en voor de wijk, waarbij de professionals een meer faciliterende taak krijgen. Deze ontwikkeling is ontstaan in Engeland en heeft in Nederland, met wisselend succes, navolging gekregen. Kort samengevat zijn er twee modellen, enerzijds het model van een bewonersbedrijf en anderzijds een meer op gelijkwaardigheid gerichte vorm van wijkontwikkeling. Om dit idee uit te dragen zijn een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, waarbij de opkomst in eerste instantie goed was, maar zeer snel afnam. Ook is een excursie georganiseerd met bewoners naar de buurtonderneming Woensel West.
De wijkraad heeft dit initiatief omarmd, zij het dat zij daarbij wel een aantal voorwaarden heeft gesteld. Zo dient:
Zo dient er voldoende draagvlak te zijn onder bewoners en ook feitelijk een stuk zeggenschap bij bewoners te liggen: verantwoordelijkheid dient gekoppeld te zijn aan zeggenschap;
Daadwerkelijke terugtred van professionals;
Een tegenprestatie voor actieve bewoners.
Bij de opstart bleek al snel dat er meer draagvlak was onder professionals, dan onder bewoners. Het lukte niet om bewoners warm te laten lopen voor dit idee. In meerdere bijeenkomsten bleek dat de professionals er niet in slaagden om concreet uit te leggen aan bewoners wat nu een buurtonderneming inhoudt. Ook de wijkraad heeft getracht dit initiatief vlot te trekken met hulp van LSA. Dit is evenmin gelukt. Vervolgens hebben de professionals een externe professional ingehuurd om dit proces vlot te trekken. Hoewel de wijkraad het, gezien de doelstellingen van de buurtonderneming, het niet acceptabel vindt om weer een professional in te schakelen, is zij hier uiteindelijk wel mee akkoord gegaan, vanwege het ontbreken van alternatieven. Hierbij is wel aangegeven dat dit een laatste kans is: indien het niet lukt om bewoners te activeren, moet dit project worden gestaakt. De resultaten hiervan worden medio 2013 zichtbaar.

Sociale pensions
Door het college is aan de wijk- en dorpsraden gevraagd of ze willen participeren in de locatiekeuze van de sociale pensions voor dak- en thuislozen. Dit bleek een moeilijke keuze. De wijkraad Breda Noord staat niet achter de keuze van het college voor het huisvesten van deze groepen in woonwijken omdat de wijkraad van oordeel is dat hiervoor onvoldoende maatschappelijk draagvlak is. Bovendien vindt de wijkraad dat de leefbaarheid in Breda Noord dermate kwetsbaar is dat zij van oordeel is dat een dergelijke voorziening niet in deze wijk kan worden gerealiseerd. Door de gezamenlijke wijk- en dorpsraden is besloten om niet te participeren in de keuze omdat men van oordeel is dat deze keuze een verantwoordelijkheid is van het college.
Wijk en dorpsraden
De wijkraad neemt deel aan het samenwerkingsverband van de wijk- en dorpsraden, alsmede in de kerngroep van dit samenwerkingsverband.
Algemene ledenvergadering
In 2012 heeft geen algemene ledenvergadering plaats gevonden. Aan de leden is de vraag voorgelegd of er nog belangstelling bestond voor een ledenvergadering. Hierop is slechts één reactie gekomen. Om die reden is besloten om geen ledenvergadering te houden omdat het vereiste quorum niet zou worden gehaald. Met besturen van aangesloten verenigingen is wel afzonderlijk overleg gevoerd. Het bestuur van de wijkraad is voornemens om volgend jaar wederom geen ledenvergadering meer te houden maar over te gaan tot openbare thema-avonden voor alle bewoners.
Samen werken aan leefbaarheid

Wijkontwikkeling in overleg met bewoners is nagenoeg tot stilstand gekomen. De stuurgroep is feitelijk ontbonden. Slechts de wijkprojectgroep onder voorzitterschap van de wijkraad komt nog één keer per jaar bijeen.


Reanimatie/AED

Sinds 2 jaar is Breda AED Proof een onderdeel geworden van de activiteiten van de Wijkraad. Middels de Wijkraad kunnen personen zich opgeven voor de cursus om het benodigde diploma te behalen als reanimist en bedienaar AED. De wijkraad heeft 1 bestuurslid welke de cursisten voorbereid op het examen en deze lessen geeft in het vergaderlokaal van de wijkraad.
Tevens verzorgt die persoon de controle van de AED’s in de wijken:
Biesdonk;
Wisselaar;
Geeren-Zuid;
Geeren-Noord;

De Wijkraad werkt nauw samen met de Stichting Breda AED Proof welke voor de examinator zorgt en de middelen. De cursus wordt gratis gegeven om meer personen te activeren om de cursus te volgen.In 2012 zijn er grote groepen geslaagd, waaronder de Grote Broers,De Parkhoeve,bewoners hoge flat aan de Jan Darkennisstraat. In 2012 zijn tevens de eerste herhalingscursussen van start gegaan. Tevens zijn er scholen bezocht waarin leerlingen van groep 8, kennis maakte met de reanimatie/AED.

Middels het wijkblad Koers worden er regelmatig berichten gezet om mensen op te roepen voor de noodzaak een reanimatie/AEDcursus te gaan volgen zo ook regelmatig berichten voor herhalingscursussen.

Het streven is om in iedere wijk,welke is verdeeld in cirkels met een diameter van 1000m,opgeleide personen re krijgen met daarbinnen een AED-apparaat.
Uitgangspunt is om een plattegrond met 6-minuten-zône-cirkels (straal van 1000m) met daarin de aanwezige AED apparatuur uitgewerkt per wijk. Het opzetten van de cirkels zal in overleg gaan met de Stichting Reanimatie/AED.

De volgende wijken zijn al in kaart gebracht:

Biesdonk-Geeren-zuid, Geeren-noord en Wisselaar
Gewerkt wordt met de z.g. postcodes!
AED in Breda Noord met postcode 4826 en 4827.

Wijk Straat Postcode Naam bedrijf Hangplaats Beschikbaarheid AED meenemen? Bij AED alert aangemeld?
Biesdonk Groenedijk 175 4826DL Bibliotheek Personeel Ma,Wo,Vrij 14.00-17.00u
Za 10.00-13.00u Neen Neen
Wisselaar Vervierstraat 8 4826HT Kellebeek College Bij receptie ???? Neen Neen
Wisselaar Vervierstraat 4 4826HT Newman College Bij receptie ???? Neen Neen
Wisselaar Terheijdenseweg 500 4826AB Racketcentrum Personeel ???? Neen Neen
Wisselaar Terheijdenseweg 348 4826AA Radius College Bij receptie ???/ ???? Neen
Wisselaar Terheijdenseweg 350 4826AA Radius College Bij receptie ???? Neen Neen
Wisselaar Terheijdenseweg 506 4826AB Schaatsbaan Loket ???? Neen Neen
Wisselaar Deinzestraat 383 4826CX Vitalis College Bij receptie ???? Neen Neen
Wisselaar Terheijdenseweg 414 4826AB Vitalis College Bij beheerder ???? Neen Neen
Hoge Vucht Moerwijk 4826HS Winkelcentrum 4x (ingangen) Degelijks open van 0800-18.00u Ja Ja
GeerenNoord Corn.Jooststraat 110 4827LN Particulier adres Neen Neen
Geeren-Noord Bernard de Wildestraat 4827EG Huize Raffy Receptie 24uur Ja Ja
Geeren-Zuid Jan Darkennisstraat457 4827PG De Pijler Toegangshal 24 uur Ja Ja
Geeren-Noord Tussen de Dijken 101 4826GW Parkhoeve
Kinderboerderij Kantoor beheerder 10.00 tot 16.00u Neen Neen

Vooralsnog is besloten het AED-journaal uit te brengen als het gehele netwerk op kaart is gezet. Het ligt in de bedoeling om regelmatig het AED gebeuren middels het blad Koers en de website van de Wijkraad zo ook van de Stichting RBreda AED-Proof, zo ook eventueel de website van diverse verenigingen onder de aandacht te brengen van de bewoners in de Hoge Vucht.

14. Website
Wederom is ook dit jaar de website goed bezocht door de bewoners van Breda-Noord, maar ook verschillende instanties weten onze site te vinden. De site wordt wekelijks geüpdate met nieuws over allerlei zaken die spelen in Breda-noord.
Ook de verslagen van de bestuursvergaderingen zijn hierop terug te vinden evenals de verslagen van het overleg met alle wijk-en dorpsraden. Meerdere malen is er een verzoek gedaan aan alle aangesloten verenigingen om wat meer inbreng van hun zijde voor de site, jammer genoeg is er in heel 2012 totaal geen respons gekomen.
Enkele bewoners hebben wel gereageerd op de inhoud van de site zowel positief als negatief. De positieve reacties gingen vooral over het nieuws wat te vinden is en later ook over de nieuwe verbeterde lay-out van de site(door de oude achtergrond was de tekst niet altijd goed leesbaar).De enige negatieve reactie ging over een oude oproep die niet meer van toepassing was en is ook gelijk na de melding aangepast, dit kwam vooral doordat de desbetreffende vereniging verzuimd had om de wijzigingen ook door te geven aan de webbeheerder.
Al met al toch een geslaagd jaar voor de website. Ook is de wijkraad actief op facebook.
Neem gerust eens een kijkje op onze site; www.obnbreda.nl .
Reacties of suggesties zijn altijd welkom.


15.Wijkschouw

Tot de taken van de Wijkraad behoort de Wijkschouw, welke in samenwerking met de Directie Buitenruimte van de gemeente wordt gehouden. Doordat de werkgroep Wijkschouw Buitenruimte (contactpersonen de heren A.Marijnissen en A.Jansen) voortvarend te werk is gegaan zijn alle bewonersverenigingen aangeschreven om binnen hun wijk de aandachtspunten te inventariseren.
De heer D.Rehorst heeft wegens gezondheidsklachten zijn werkzaamheden neergelegd en is opgevolgd door de heer A.Jansen. van flatraad De Brusselhof uit de Brusselstraat.
Aan de hand van deze inventarisaties heeft de werkgroep alle aandachtspunten nagelopen en heeft samen met de Directie Buitenruimte de Wijkschouw plaats gevonden.
De onderstaande inventarisatielijst is uit de ingezonden opgave van de verenigingen samengesteld:

Naam Vereniging Straat plus evt huisnummer Te ondernemen acties
Flatraad De Brusselhof Brusselstraat 242 t/m 408 Inzaaien van gazon (scheiding parkeerplaats en tankstation Texaco).
Flatraad De Brusselhof Brusselstraat 242 t/m 408 Opheffen problematiek wateroverlast aan de Groenedijk zijde van de flat.
Flatraad De Brusselhof Brusselstraat 242 t/m 408 Snoeien bomen en struiken welke grenzen aan de HUP.
Wisselaar Oost. Kasterleestraat Bomen snoeien, er valt veel dood hout op de paden.
Geeren-Zuid Philip Schonckstraat Beplantingen versleten,vzk bestaande beplantingen om te vormen tot gazon.
Wisselaar West Veurnestraat Vzk gazon af te sluiten met palen..
Biesdonk Brusselstraat 242 t/m 408 Stankoverlast HUP in de zomer als zon er op schijnt
Biesdonk Brusselstraat 242 t/m 408 Straatkolken verzakt op parkeerplaats.
Biesdonk Brusselstraat 242 t/m 408 Bestrijden mollen op gazons.
Biesdonk Brusselstraat 242 t/m 408 Betonnen opsluitbanden langs gazons op diverse plaatsen verzakt langs gehele Brusselstraat.
Biesdonk Winkelcentrum Moerwijk Markering van zebrapaden slecht zichtbaar zo ook haaientanden etc.

16 . Verkeersperikelen
In 2012 zijn in de Hoge Vucht in een aantal wijken 30 km-zones gerealiseerd. Aan de hand van meldingen bij het Meldpunt zijn op diverse plaatsen de belijningen opnieuw aangebracht.
Aan de bussluis op de kruising Biesdonkweg/Kadijk zijn de hoognodige verbeteringen aangebracht. Overigens vindt de wijkraad de gekozen oplossing op dit kruispunt niet ideaal.
Op de Groenedijk zijn meerdere zebrapaden aangevraagd welke door de gemeente niet zijn gehonoreerd. De snelheid op de Groenedijk ligt te hoog, door het aanleggen van meer zebrapaden loopt deze automatisch terug en geeft voetgangers de gelegenheid veilig over te steken.


17. Bestemmingsplannen
Hoge Vucht.
Toekomstvisie Linie in gebouw Binnen-Buiten.
Bespreking met de gemeente over diverse bestemmingsplannen en gemeentelijke activiteiten.


18. Wijkactiviteiten

Informatief overleg met politieke partijen
Buurtpreventie
Bijeenkomst Stichting Vader & Zoon
Netwerkbijeenkomsten Vastgoed, Kinderboerderij
Wijkprojectgroep
Kerstboom plaatsen op rotonde
- Braderie en nazomerfeest Linie.
Opening Surplus in de Tielrodestraat, wijk Wisselaar
Wijktafel
Buurfeest wijk Wisselaar
Opknapbeurt Parkhoeve

16. Faciliteiten/beheer locatie

De wijkraad heeft zelf een kopieermachine aangeschaft. Dit apparaat blijft beschikbaar voor de aangesloten verenigingen. Wel is besloten om voor kleurenkopieën € 0,12 per kopie in rekening te brengen. Het houden van vergaderingen met meer dan 15 personen moet worden gehouden op een andere locatie. De huidige vergaderlocatie aan de Jan Darkennisstraat is geschikt voor 15 personen. Er zijn twee tablets aangeschaft ten behoeve van de voorzitter en de penningmeester. Daarnaast zijn er twee notebooks aangeschaft ter vervanging van de reeds enige jaren afgeschreven computers.

17. Brabant Connect

De Wijkraad geeft ondersteuning aan het project “Brabant Connect” door middel van een helpdesk;
- aandachtfunctionaris: oplossen van problemen;

Vervolgens wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de Wijkraad om zo sponsors te werven en diensten.
Op deze wijze helpt de Wijkraad mee aan de aandacht voor ouderen en het hen achter de geraniums weghalen. Het project brengt ook weer mensen bij elkaar om samen een computer spel te spelen of via een bericht een clubje te organiseren voor bvb kaarten maken etc.. Momenteel wordt het project op een andere leest geschoeid in de vorm van een samenwerking van Surplus met Careyn.
Er worden contacten gelegd met sponsoren en links naar websites. Hoe dit project verder zal verlopen is nog onbekend.
In ieder geval vormt de huur van schermen voor ouderen een probleem, aangezien de financiële middelen bij deze groep bewoners vaak beperkt zijn.
18. Bindingsactiviteit
De geplande teambuildingsdag naar De Efteling is i.v.m. het overlijden van de heer Van den Doel verplaatst naar 2013.

De foto's van WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

De blog van WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Verslag bestuursvergadering van 19-03-2013.

Geplaatst op 31 Maart 2013 om 13.00 0 Opmerkingen

WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Secretariaat: Jan Darkennisstraat 457, 4827PG Breda.

Geopend: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.30 tot 11.00…

Doorgaan

Jaarverslag 2012 WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Geplaatst op 31 Maart 2013 om 11.42 0 OpmerkingenWIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Secretariaat: Jan Darkennistraat 457 4827PG Breda.

Geopend: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.30 tot 11.30 uurTelefoon: 06-57852612E-mailadres: INFO@OBNBREDA.NL of wijkraadbredanoord@gmail.com

Website: www.obnbreda.nl

Bankrelatie:…

Doorgaan

Prikbord (1 commentaar)

Op 6 Januari 2021 om 8.56 zei Stella Abud...

Goede dag,

Hoe gaat het met je? Ik heb interesse in je gewekt nadat ik je korte profiel had doorgenomen en vond het nodig om je onmiddellijk te schrijven. Ik heb iets heel belangrijks om aan u te onthullen, maar ik vond het moeilijk om mezelf hier uit te drukken, aangezien het een openbare site is. Kunt u mij contacteren op: (mrsstellaabudheir@gmail.com) voor de volledige details.

Fijne dag

Godzijdank zegene.

Stella.

Je moet lid zijn van BredaMeeting om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BredaMeeting

 
 
 

Breda Meeting - Alle Bredase meetings op 1 plek!

© 2021   Gemaakt door Daniel Schoone.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden